TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY TOKUSHIMA BUNRI UNIVERSITY

「四国の全薬学部の連携・共同による薬学教育改革」と「実践社会薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラム」連携協定を結びました。

公開日 2016年03月24日

3月23日、文部科学省大学間連携共同教育推進事業として徳島文理大学、徳島大学及び松山大学が取り組んでいる「四国の全薬学部の連携・共同による薬学教育改革」と、千葉県下3大学である千葉大学、城西国際大学及び千葉科学大学が取り組んでいる「実践社会薬学の確立と発展に資する薬剤師養成プログラム」をより推薦するための連携協定を締結しました。

更なる教育改革を進める上で薬剤師養成という共通の課題を有している2つの取り組みを実施している6大学が、「連携して共同事業、意見交換をする」ことが、相互の事業を展開する上で最善であるとの認識に立ち、連携協定を結ぶことで合意しました。